14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Informacje dla Rodziców

Informacja o dniach wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych szkołach ustalono następująco:

Szkoła Podstawowa14.10.202231.10.202202.05.202309.06.2023
Branżowa Szkoła I Stopnia/ZSZ14.10.202131.10.202202.05.202309.06.2023
PDP14.10.202131.10.202202.05.202309.06.2023
Terminy dni wolnych

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

Wykład na temat agresji przygotowany przez pedagoga szkolnego – Dominikę Musiał

Procedury postępowania pracowników i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej w sytuacjach kryzysowych

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków