14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Koncepcja pracy

Wychowujemy i kształcimy dzieci specjalnej troski, zapewniamy indywidualny, optymalny i wszechstronny rozwój każdemu z nich, dając im szansę na możliwie największą samodzielność i funkcjonowanie w życiu społecznym.

WIZJA

Przygotowujemy dzieci i młodzież specjalnej trosk ido pracy zawodowej, a także do pracy w warunkach domowych. Stanowi to niezbędny składnik procesu rewalidacji i rehabilitacji.

Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych mających  na celu pełny rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

Zapewniamy całodobową fachową opiekę ze strony nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki i personelu administracyjno-obsługowego w atmosferze życzliwości, akceptacji, zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Przeciwdziałamy przejawom niedostosowania społecznego poprzez współpracę z rodzicami, sądami dla nieletnich, psychologiem, pedagogiem, policją, opieką społeczną.

Współpracujemy z domem rodzinnym, środowiskiem lokalnym wychowanka oraz prowadzącą szeroko rozumianą pedagogizację rodziców.

Pielęgnujemy tradycję, obrzędowość regionalną, dorobek kultury i cywilizacji.

PRIORYTETY PRACY OŚRODKA

Zapewniamy indywidualny, optymalny i wszechstronny rozwój każdego dziecka pozwalający na możliwie największą samodzielność i funkcjonowanie w środowisku.

Przygotowujemy uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

Proponujemy system wartości oparty na chrześcijańskich zasadach, chcemy wychowywać człowieka, który będzie odróżniać dobro od zła, umiał dbać o swoje zdrowie i innych.

Wychowujemy w naszej szkole w sposób integralny, personalistyczny i indywidualny.

Gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne wychowankom poprzez ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

Opracowujemy i wdrażamy w życie indywidualne systemy komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego z wychowankami.

Staramy się pozyskiwać środki na poprawę warunków lokalowych i bazy materialnej placówki.

CELE STRATEGICZNE

Kształtujemy umiejętności samodzielnego korzystania z różnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych oraz posługiwania się komputerem.

Ukazujemy zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

Umożliwiamy wychowankowi opanowanie w szerokim zakresie umiejętności praktycznych określonych programem (zwłaszcza praktycznej nauki zawodu).

Prowadzimy działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne.

Projektujemy i prezentujemy wytwory plastyczne na wystawach szkolnych i okolicznościowych.

Pracujemy nad poprawnością tworzonych przez ucznia form wypowiedzi.

Staramy się, aby każdy uczeń, dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie jak: nikotyna, narkotyki, alkohol, agresja, przemoc.

Kształtujemy postawy patriotyczne poprzez:

  • uczestnictwo i organizację obchodów ważnych wydarzeń historii narodu i regionu,
  • wyrabianie szacunku do zabytków przeszłości i pamiątek narodowych,
  • oddawanie czci symbolom narodowym i religijnym,

Rozwijamy uczucia empatii, akceptacji i tolerancji poprzez pomoc słabszym fizycznie i słabszym w nauce, kulturalne i życzliwe zwracanie się do siebie.

Wyrabiamy umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za innych.

Angażujemy rodziców do współuczestnictwa w życiu szkoły.

zapoznajemy z przeszłością Złotej i zachodzącymi w niej zmianami.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w organizowaniu imprez na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Pozyskujemy środki na remonty i inwestycje w naszym Ośrodku.

Chronimy przyrodę w najbliższym otoczeniu, bierzemy udział w akcjach „sprzątania świata”.

Gwarantujemy wysoki poziom edukacyjny poprzez:

  • realizowanie autorskich programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów,
  • ustawiczne podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana we współpracy z rodzicami i środowiskiem.