14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Oferta edukacyjna

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej ogłasza nabór dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych.


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin.


PRZEDSZKOLE SPECJALNE jest przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: z uszkodzonym narządem ruchu, z uszkodzonym narządem słuchu, z wadą wzroku, ze spektrum autyzmu.


SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy I – III

klasy IV – VIII

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

kierunek: KUCHARZ

 1. Uczniowie tego kierunku uczą się przyrządzania posiłków według określonych receptur zgodnych z wymogami racjonalnego żywienia. Oprócz tego poznają sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem, wykonywania przetworów z owoców i jarzyn, wykonywania wyrobów garmażeryjnych, przygotowywania napojów, deserów, wyrobów cukierniczych.
 2. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach pracowniczych, szkolnych, szpitalach, sanatoriach.
 3. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia.
 4. Praca w 6-8 osobowych grupach pozwala na indywidualizację pracy uczniem.
 5. SOSW zapewnia odbycie praktyki zawodowej oraz bezpłatne podręczniki.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nierokujących podjęcia samodzielnej pracy zawodowej.

Uczniowie w czasie 3-letniej nauki w PDP wykonują pracę z zakresu:

 • gospodarstwa domowego: sporządzanie i wydawanie posiłków, wykonywanie przetworów owocowo-warzywnych, pielęgnowanie roślin
 • szycia ręcznego,
 • rękodzielnictwa,
 • ogrodnictwa
 • prac porządkowych z elementami obsługi hotelowej

Uczniowie PDP zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, tj. komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie bezpieczeństwo, posługiwanie się pieniędzmi.

Ośrodek prowadzi również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim (o stosowanych metodach pracy można przeczytać tutaj).


WARUNKI REKRUTACJI

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Branżowej I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Do każdego rodzaju szkół przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Skierowanie do placówki:

 • dla uczniów zamieszkałych w powiecie brzeskim – wydaje Starosta Brzeski na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną),
 • dla uczniów spoza powiatu brzeskiego – wydaje Starosta Brzeski na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia (rodzice składają podanie do Starostwa w miejscu zamieszkania wraz z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną),
 • wzór skierowania do pobrania tutaj.

Dokumenty, które należy złożyć w placówce:

 • dwa zdjęcia,
 • dokumenty szkolne,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • wyniki sprawdzianu lub egzaminu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • numer PESEL.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do złożenia osobistej wizyty w Ośrodku bądź kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 14 663 90 83.