14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Deklaracja RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Złotej, Złota 292, 32-859 Złota, i są one podawane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Informujemy, że:

    1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których  wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

     3. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

     4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

     5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  adres e-mail: iodo.soswzlota@interia.pl