Pilotażowy Program „REHABILITACJA 25 PLUS”

Od listopada 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej ruszyła realizacja Programu „Rehabilitacja 25 plus”, który jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizację programu rozpocznie 5 osobowa grupa.

Cel programu „Rehabilitacja 25 plus”:
Celem programu jest zapewnienie uczestnikom programu ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym,  a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Dla kogo przeznaczony jest Program?

I. Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

 1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
 2. innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
  1. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
  2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Zgodnie z definicją PFRON przez absolwenta- należy  rozumieć osobę, która w latach 2016-2022 ukończyła w/w placówki.

W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w pkt.I, dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu;

Co będziemy robić w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”?

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

 • usług opiekuńczych,
 • udziału w zajęciach usprawniających,
 • rozwijania zainteresowań;
 • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działań aktywizujących zawodowo;
 • dofinansowanie transportu.

Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizacje programu to 125 000,00 zł.

Udział w programie jest bezpłatny.

Zgłaszanie do uczestnictwa w programie dokonuje się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej, 32-859 Złota 292.

Dodatkowe informacje o programie pod numerem telefonu: 14 6639083

Więcej szczegółów na temat Programu „Rehabilitacja 25 plus” można znaleźć również na stronie PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

Złota, dnia 30.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”w roku 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 – świadczenie usługi psychologa w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”- Pani Honorata Różowska zam. Jurków.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 – świadczenie usługi rehabilitacyjnej w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” Pani Marta Motyka zam. Jurków.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3 – świadczenie usługi terapeuty w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” Pani Edyta Rutkowska zam. Tymowa oraz Pani Katarzyna Karczewska-Żółty zam. Tymowa