14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „ W Stronę Tęczy” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej

Złota 292
32-859 Czchów
fax 014 663 90 83
e-mail: zlotatecza10@interia.pl
REGON 120135490
NIP 8691860487
KRS 0000244150
nr Konta 74 94530009 0021 0207 5286 0001 Bank Spółdzielczy Brzesko Oddział w Gnojniku

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W Stronę Tęczy” powstało z inicjatywy Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej. Działalność Stowarzyszenia zapoczątkowało spotkanie grupy 15 osób, które podjęły zgodną decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci – wychowanków SOSW w Złotej i ich rodzin. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych, stosowne dokumenty zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego i w dniu 28. 10.2005 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru pod numerem KRS 00000 244150.

Głównym Celem Stowarzyszenia jest działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej, warunkach socjalnych życia i rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym,
 • psychologiczną, pedagogiczną i materialną pomoc dla dzieci oraz ich rodziców, opiekunów prawnych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami (GOPS, PARPA, PCPR, PEFRON itp.),
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej z innymi Stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi,
 • organizowanie i prowadzenie wszelakich form zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, kulturalno-oświatowych i innych,
 • inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z ich zdrowymi rówieśnikami,
 • współpracę z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele,
 • popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
 • starania o uzyskanie pomocy z zewnętrznych źródeł finansowania,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych,
 • wszechstronną pomoc dzieciom z upośledzeniem umysłowym, wywodzącym się z rodzin patologicznych – szczególnie zagrożonych,
 • wspieranie dzieci upośledzonych umysłowo zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • pomoc dzieciom – ofiarom nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku zdarzeń drogowych, na skutek których wystąpiła dysfunkcja ruchu lub kalectwo,
 • pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi schorzeniami narządów ruchu w likwidacji barier architektonicznych,
 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (wycieczki, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne).

Pierwszym znaczącym działaniem, jakie zostało wspólnie podjęte, było ubieganie się o przyznanie Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego. Po długich staraniach 15 marca 2010 roku Stowarzyszeniu nadano status OPP, dzięki czemu możliwe stało się pozyskiwanie 1% z odpisów od podatku dochodowego na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu od początku pełnione są społecznie. Członkami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej. Wspólnie tworzą zgrany zespół, w którym profesjonalizm, zaangażowanie w sprawę, wzajemna życzliwość i zrozumienie stanowią podstawę codziennej pracy na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych. Bez zapału i serca działalność stowarzyszenia nie byłaby możliwa.

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU za 2017 r

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W Stronę Tęczy” składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Dzięki Państwa życzliwości pozyskaliśmy kwotę: 1520,80 zł. Otrzymane środki przeznaczono w całości na organizację – dofinansowanie wyjazdu naszych podopiecznych na Turnus Rehabilitacyjny w maju 2018 r. nad morze do Sarbinowa Morskiego. Realizacja celów statutowych naszego Stowarzyszenia związanych z działaniem na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi możliwa jest tylko dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy potrafią dostrzec potrzebujących. Dziękując wszystkim, mamy nadzieję, iż będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Zarząd Stowarzyszenia