14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw.powiatbrzeski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej
Złota 292
32-859 Złota

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie www.sosw.powiatbrzeski.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2022-04-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.sosw.powiatbrzeski.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.sosw.powiatbrzeski.pl spełnia wymagania w 88,98%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Bożena Wiewióra

e-mail: sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

tel. 14 684 54 30

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.


Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Dostępność architektoniczna

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej

Budynek Ośrodka jest obiektem trzypoziomowym, w części podpiwniczonym. Usytuowany przy drodze powiatowej. Budynek posadowiony jest na dużej działce, na której w części znajduje się parking dla pracowników Ośrodka. Pozostała część działki to boisko, plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone.

Wejście na teren budynku możliwe jest od strony wschodniej, dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście to wyposażone jest w podjazd dla wózków oraz poręcze ułatwiające poruszanie się osobie niepełnosprawnej ruchowo. Utrudnienie mogą stanowić podwójne drzwi, które nie są przesuwne i mogą stwarzać problemy osobie poruszającej się na wózku.

Na parterze po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Parking jest na bieżąco dostępny dla wszystkich potrzebujących. Dzięki zastosowaniu w obiekcie windy osobowej praktycznie wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Osoby te samodzielnie i bez problemu są w stanie samodzielnie poruszać się po obiekcie.

Na terenie ośrodka nie ma żadnych informacji zapisanych alfabetem Braille’a dla osób niewidomych. Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby jest możliwość komunikacji w języku migowym.